EuroCop

Projekt Karty EuroCOP - karty praw zbiorowych Policjantów w Europie.
 

European Confederation of Police
Projekt Karty EuroCOP – karty praw zbiorowych Policjantów w Europie


Preambuła

Związki zawodowe i organizacje zawodowe policji stowarzyszone w Europejskim Związku Policji

 • biorąc pod uwagę różnorodność organizacji i struktur policji w Europie oraz różnorodność mechanizmów zabezpieczenia i reprezentowania interesów zatrudnionych,
 • przyjmując do wiadomości kolektywne i indywidualne prawa pracownicze w formie, w jakiej są one ustalone w Europejskiej Karcie Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych UE i Europejskiej Karcie Socjalnej,
 • przyjmując do wiadomości prawa zawarte w Zaleceniu 2001/10 dotyczące Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji oraz Deklaracji 690(1979) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zawierającej kolektywne i indywidualne prawa policjantów,
 • podkreślając decyzję Kongresu EuroCOP 2008 w Brukseli o tym, że konieczne jest zapewnienie, żeby zatrudnionych w policji nie ominęły zdobycze osiągnięte w ramach europejskiego modelu państwa socjalnego,
 • przypominając zasadnicze znaczenie roli policji jako obrońcy i strażnika praw podstawowych obywateli w demokratycznym systemie i społeczeństwie,
 • akcentując, że policja i zatrudnieni w tej instytucji nie powinni pozostawać poza społeczeństwem cywilnym i powinni zaznać w policji demokracji, skoro mają jej strzec,
  uchwalają poniższą Kartę Praw Zbiorowych Policjantów i deklarują swoją gotowość solidarnej pracy nad jej pełną realizacją.

Artykuł 1 – Swoboda stowarzyszania się

Zatrudnieni w policji mają prawo do swobody stowarzyszania się w organizacjach krajowych i międzynarodowych dla ochrony swoich interesów ekonomicznych i społecznych.

Artykuł 2 – Negocjacje zbiorowe

Zatrudnieni w policji mają prawo do prowadzenia z właściwymi władzami zbiorowych negocjacji i zawierania umów zbiorowych pracy regulujących kwestie płacowe, emerytalne oraz warunki pracy i warunki socjalne.
W tym celu tam, gdzie to potrzebne i stosowne, mają być stworzone regulacje zapewniające:

 • struktury odpowiednie dla prowadzenia negocjacji,
 • uregulowanie stosunku pracy przez umowy zbiorowe pracy
 • ustanowienie i działanie właściwych struktur umożliwiających mediacje w sporach i polubowne ich rozstrzyganie,
 • prawo zatrudnionych w policji do podejmowania środków/działań zbiorowych na wypadek konfliktu interesów z uwzględnieniem ograniczeń ewentualnie wynikających z umowy zbiorowej.

Artykuł 3 – Powiadamianie i wysłuchanie

Zatrudnieni w policji mają prawo do powiadamiania i wysłuchania we wszystkich sprawach, które w sposób żywotny dotyczą ich zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów.
Bez ujmy dla ewentualnie obowiązujących w poszczególnych państwach postanowień i/lub zwyczajów, które są korzystniejsze dla zatrudnionych w policji, państwa członkowskie postanawiają zgodnie z niniejszym artykułem w szczególności, w jaki sposób prawo do powiadamiania i wysłuchania będzie na właściwym szczeblu realizowane.
Powiadomienie następuje w momencie, w sposób i w formie merytorycznej, stosownej do celu, która w szczególności umożliwia przedstawicielom zatrudnionych odpowiednie zbadanie informacji i ewentualnie przygotowanie wysłuchania.

Wysłuchanie odbywa się:

w momencie, w sposób i w formie merytorycznej, odpowiednich do celu; na szczeblu kierownictwa i reprezentacji właściwym dla danego omawianego tematu;
w sposób, który pozwoli przedstawicielom pracobiorców spotkać się z pracodawcą i na swoje ewentualne stanowisko uzyskać odpowiedź popartą uzasadnieniem;
w celu uzyskania uzgodnień w sprawie decyzji;

Artykuł 4 - Uczestnictwo

Zatrudnieni w policji mają prawo do uczestnictwa w ustalaniu i doskonaleniu warunków pracy, warunków socjalnych i miejsca pracy na wszystkich szczeblach decyzyjnych, w szczególności w zakresie:

 • ustalania i realizacji standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
 • nadzoru nad dotrzymywaniem odnośnych regulacji i umów.

Artykuł 5 - Realizacja praw

W przypadku niedotrzymania obowiązujących procedur informowania, konsultacji i uczestnictwa krajowe ustawodawstwo przewiduje stosowne środki.
Zapewnią one w szczególności wprowadzenie obowiązujących odpowiednich procedur administracyjnych i sądowych, za pomocą których możliwe będzie egzekwowanie wypełniania zobowiązań wynikających z przyjętych procedur informowania, konsultowania i uczestniczenia.

Artykuł 6 – Ochrona przedstawicieli zatrudnionych

Państwa członkowskie zatroszczą się, żeby sprawujący swoje funkcje przedstawiciele zatrudnionych mieli wystarczające zabezpieczenia, które umożliwią im wykonywanie powierzonych im zadań w stosowny sposób i bez obawy przed represjami czy uszczerbkami.
Krajowe ustawodawstwo zapewni przedstawicielom zatrudnionych, żeby dla wykonywania swoich funkcji mogli korzystać z wystarczających ulg, które im umożliwią, realizowanie powierzonych im zadań w sposób szybki i skuteczny.
Państwa członkowskie określą stosowne sankcje, które znajdą zastosowanie w przypadku naruszenia tych praw przedstawicieli zatrudnionych;
sankcje te muszą być skuteczne, stosowne i odstraszające.


( 0 Ocen(y) )

Najczęściej komentują

 • admin
  1
You are here: