Jak dostać się do służby celnej?

Zadania służby celnej.

Służba celna to służba umundurowana, która podlega Ministrowi Finansów i stanowi ona urząd. Zadania, jakie muszą wykonywać mundurowi to przede wszystkim kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa celnego związanych z przewozem i wywozem towarów przez granice danego państwa. Za tym obowiązkiem idzie wykonywanie czynności polegającej na nadawaniu różnym towarom tzw. przeznaczenia celnego. Członek służby celnej ma więc także za zadanie wymierzanie i pobieranie opłat celnych oraz innych opłat związanych z importem i eksportem towarów. Służba celna zajmuje się także nakładaniem i pobieraniem podatku VAT od towarów oraz innych usług związanych z importem. Kolejnym zadaniem mundurowego ze służby celnej jest kontrola gier i zakładów, a przede wszystkim gier o charakterze hazardowym. Związane jest to głównie z nadawaniem koncesji i zezwoleniami na rejestrację urządzeń w lokalu. Służba celna współpracuje ściśle ze Wspólnotą Europejską. Na tym obszarze mundurowi zajmują się regulacją statystyk, które dotyczą eksportów i importów produktów między państwami. Co więcej, służba celna ma za zadanie rozpoznawać i zapobiegać przestępstwom i innym wykroczeniom na tle przewozów towarów (w tym zapobieganie wprowadzenia na tereny państwa towarów zakazanych, tj. odpady chemiczne, materiały promieniotwórcze, środki odurzające czy też broń w różnej postaci), wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń związanych z naruszeniem ochrony dóbr osobistych. Służba celna może także kontrolować transport i ruch drogowy. Mimo tak długiej listy zadań wciąż rośnie liczba chętnych na stanowiska do służby celnej.

Kto może zostać mundurowym w służbie celnej?

Osoby, które pragną dostać się do służby celnej, muszą spełniać szereg istotnych kryteriów. Przede wszystkim musi spełnić tzw. kryteria ustawodawcze, czyli być obywatelem państwa, korzystać w pełni z praw publicznych jako osoba fizyczna i nie być skazanym za przestępstwo spowodowane umyślnie bądź umyślne wykroczenie skarbowe. Jeśli chodzi o kwalifikacje, to kandydat nie musi posiadać wykształcenia wyższego z kierunku służb specjalnych. Powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie i cieszyć się dobrą opinią. Atutem kandydata byłoby ukończenie szkoły policealnej dla celników. Taka szkoła pozwoliłaby zdobyć wiedzę z zakresu: handlu wewnątrzwspólnotowego oraz międzynarodowego, obsługi deklaracji statystycznych, akcyzy, dokumentacji i rozliczania handlu z krajami Wspólnoty Europejskiej. Bardzo istotnym warunkiem, który pozwala na pracę w służbie celnej, jest oczywiście stan zdrowia.

Jak dostać się do służby celnej?

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów.

I etap

Kandydaci mają za zadanie dostarczyć:
wypełniony kwestionariusz osobowy (taki kwestionariusz można pobrać ze strony izby celnej),
kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie oraz inne kursy,
kopię świadectw pracy z poprzednich stanowisk.

Pierwszy etap jest o tyle istotny, że jeśli kandydat nie dostarczy wszystkich dokumentów lub dostarczy je po wyznaczonym terminie, jego podanie nie zostanie rozpatrzone. Podczas weryfikacji dokumentów, nadawany jest kandydatowi numer ewidencyjny, z którym może przystąpić do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.


II etap

W II etapie kandydaci pochodzą do testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz testu psychologicznego.

Test wiedzy przeprowadzany jest odrębnie, w zależności od stanowiska, o jakie ubiega się kandydat. Test jest układany przez wytyczony Zespół z Ministerstwa Finansów. Na co trzeba się nastawić na test? Obejmuje on zagadnienia z zakresu organizacji oraz funkcjonowania administracji publicznej, członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej oraz zagadnień społecznych i gospodarczych. Test trwa 40 minut i zawiera aż 40 pytań.

Test sprawności fizycznej przystępują ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednią ilość punktów z testu wiedzy. Taki test pozwala sprawdzić sprawność fizyczną kandydata. Co ważne, w etapie II kandydat musi przedstawić swoje zaświadczenie lekarskie, które dopuści go do wykonywania danych ćwiczeń. Kandydat, który zaliczy test sprawności fizycznej przystępuje do testu psychologicznego.

Test psychologiczny pozwala przede wszystkim ustalić zdolność psychiczną kandydata. Po ostatnim teście następuje ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego.

III etap

W tym etapie następuje rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się poznaną wiedzę kandydata wykorzystując sytuacje z pracy mundurowego z izby celnej. Sprawdza się także jego etykę zawodową, odpowiedzialność oraz chęci do zmian i uczenia się.

Informacje o przebiegu rekrutacji oraz o przejściu na kolejne etapy można znaleźć na listach wywieszonych w siedzibach, w których kandydat ubiega się o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *